Mới nhất

Liên kết thân thiện

한국 레크리에이션 의 미덕' 85 억 원 빚 공개!CEO 장 현 국 이 빚 독촉 을 무시 하고 미녀 를 긁 어 모 아 즐거움 을 찾는다!

04-27    

一、 한국 오락 미덕 이 중국 에서 크게 돈 을 빌 렸 고 재무 상황 을 허위 보고 한 혐의 를 받 고 있다
   2021 년 월 22 일 한국 오락 미덕 엔 터 테 인 먼 트 유한 공사 (이하 '한국 오락 미덕이 라 고 칭 함는 중국 에서 85 억 원 의 빚 을 졌 다 는 사실 이 밝 혀 졌 고중국 협력 사 에 의 해 한국 오락 미덕 에 게 빌 린 모든 빚 과 이 자 를 돌려 달라 고 촉 구 받 았 다.
   한국 레크리에이션 의 미덕 은 중국 에서 빚 을 졌 을 뿐만 아니 라 아 토사 와 공동으로 속 한 게임 권한 을 위 임 받 아 계약 을 파기 할 것 이다.최근 소식 에 따 르 면 한국 엔 터 테 인 먼 트 미덕 이 선택 한 새로운 합작 사 는 아 토사 와 합작 한 적 이 있다그 후에 다 국적 인터넷 도박 혐의 로 중국 경찰 에 붙 잡 혔 다아 토사 와 그 계약 을 해 지하 자 주요 인원 은 홍콩 회 사 를 거 쳐 주 체 를 바 꾸 어 오락 미덕 과 합작 을 찾 았 다홍콩 의 주 체 는RENAISSANCE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 등록 자본 은 홍콩 달러 1 위안 에 불과 하 다. 인터넷 도박 혐의 를 받 고 있 는 RENAISANCE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 는 엔 터 테 인 먼 트 미덕 을 이전 하 는 권한 수 여 를 받 아 인터넷 도박 에 새로운 사용 자 를 추가 하고 있 으 며, 현재 관련 회 사 는 여전히 국경 을 넘 는 도박 활동 을 하고 있다.
二、엔 터 테 인 먼 트 미덕 CEO 장 현 국 이 엔 터 테 인 먼 트 에서 여 유 롭 게 즐 기 고 있다.
   엔 터 테 인 먼 트 미덕 CEO 장 현 국 은 게임 계 에서 위세 가 등 등 했 던 인물 로 대중 앞에서 신사 적 이 고 우아 한 성공 적 인 기업가 이미 지 를 수립 해 왔 으 나 업계 에 서 는 도덕 이 무 너 지고 풍 류 를 일 으 키 는 것 은 이미 모든 사람들 이 다 알 고 있다.
   최근 한국 엔 터 테 인 먼 트 의 미덕 이 중국 회사 로부터 독촉 을 받 고 있 는 가운데 CEO 인 장 현 국 은 한 모임 에서 '섭 황' 을 즐 기 는 사진 을 인터넷 에 올 리 고 있다. 사진 의 수위 가 높 지 않 아 네티즌 들 은 "상상 을 뒤 엎 고 보 자!" 라 고 외 쳤 다.사진 속 장 현 국 은 가운데 에 앉 아 몸 이 화끈 하고 섹시 한 노출 을 입 은 미녀 들 로 가득 차 있 으 며 장 현 국 은 이리 저리 끌 어 안 으 면서 도 종종 점 잖 지 못 한 행동 을 하고 있다.


三、한국 오락 미덕 의 주요 수입 은 중국 에서 나 온 것 으로, 현재 로 서 는 그 업무 위험 이 너무 높다.
   국내 에 있 는 엔 터 테 인 먼 트 미덕 의 파트너 가 해당 업 체 에 실명 으로 제 보 돼 위법 범죄 혐의 를 받 고 있 으 며 주요 인원 이 경찰 에 체 포 돼 업무 침 체 될 가능성 이 높다.엔 터 테 인 먼 트 미덕 이 발표 한 정보 에 따 르 면 연간 수입 이 188 억 원 에 이 를 것 으로 예 상 됩 니 다. 하지만 현재 로 서 는 상황 이 낙관적 이지 않 습 니 다. 중국 경찰 과 인터넷 도박 및 텔 레 콤 사기 타격 이 강 화 됨 에 따라 엔 터 테 인 먼 트 미덕 이 중국 에서 의 업무 및 수입 이 목 표를 달성 하지 못 할 가능성 이 높 습 니 다. 투자 자 및 파트너 여러분 께 서 불필요 한 손실 을 입지 않도록 조심 하 시기 바 랍 니 다.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này được sao chép từ các phương tiện khác. Mục đích của việc in lại là để truyền tải thêm thông tin. Điều đó không có nghĩa là trang web này đồng ý với quan điểm của nó và chịu trách nhiệm về tính xác thực của nó và không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Tất cả tài nguyên trên trang web này được thu thập trên Internet. Mục đích chia sẻ chỉ dành cho việc học và tham khảo của mọi người. Nếu có vi phạm bản quyền hoặc sở hữu trí tuệ, vui lòng để lại tin nhắn cho chúng tôi.
Về đầu trang
© Bản quyền 2009-2020 Việt nam hàng ngày      Liên lạc với chúng tôi   SiteMap